Kdo odpovídá za obsah mediační dohody

  • Obsah mediační dohody není okamžitě po jejím podpisu státní mocí vymahatelný, nebude-li splněn dobrovolně. To znamená, že na základě mediační dohody nelze provést např. exekuci. Za obsah dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu, ne mediátor, o čemž je povinen před zahájením mediace strany konfliktu výslovně poučit. Zahájením mediace není omezeno právo stran konfliktu domáhat se následně ochrany svých práv a zájmů soudní cestou. Mediátor nesmí v konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo připravoval mediaci, poskytovat právní služby. V průběhu mediace však může vyjádřit právní názor na věc stran konfliktu nebo na dílčí otázku.
  • Mediační dohoda může být učiněna přímo vymahatelnou (vykonatelnou) státní mocí. Způsobem zajištění vykonatelnosti mediační dohody je její následné schválení soudem ve formě smíru. Další možností zajištění vykonatelnosti vedle soudního smíru je rovněž možné následné uzavření dohody o splnění nároku vyplývajícího z mediační dohody ve formě notářského či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Tím se dohoda stane exekučním titulem, aniž by tomu muselo předcházet soudní nebo rozhodčí řízení, na jehož základě může ten, komu toto právo svědčí v případě neplnění ze strany povinného navrhnout k jeho vymožení nařízení exekuce spočívající ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.
  • Mediace není všelékem a mediátor nemá zázračný proutek, kterým vše vyřeší.

Napište mi