Zkouška z mediace podle zákona mediaci a kurz mediace

Co mi přinese, když se stanu zapsaným mediátorem?
Stanete-li se zapsaným mediátorem, soudy budou podle nového zákona k Vám posílat strany v soudním sporu na povinné 3hodinnové setkání s mediátorem. Toto setkání však ještě není mediací a podle vyhlášky mediátor má za každou započatou hodinu tohoto setkání nárok na 400 Kč, které obvykle uhradí obě strany rovným dílem. Na tomto setkání se strany sporu rozhodnou, zda zahájí mediaci či ne. Bude-li zahájena mediace, mediátor má nárok, aby mu strany sporu uhradily smluvní hodinové ceny a náhrady výdajů, sjednanou ve smlouvě o provedení mediace. Je vždy dobré stát u zrodu něčeho nového v tomto případě u zrodu nové profese zapsaného mediátora! Ing. Petr Hruška, zapsaný mediátor nabízí KURZ MEDIACE -  PŘÍPRAVU NA "ŽIVOT", RODINU I BUSINESS. Nabídku, přihlášku a podrobnější informace o tomto kurzu naleznete - zde.

Je pravda, že podle nového zákona o mediaci budou moci mediaci vykonávat pouze právníci?
Ne, vaše informace není správná. Mediaci jako zapsaný mediátor podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci bude moci vykovávat každý, kdo má ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (zpravidla 5leté studium na VŠ), slouží na ministerstvu spravedlnosti zkoušku mediátora a nechá se následně zapsat do seznamu mediátorů vedených ministerstvem spravedlnosti. Či-li pro mediaci podle nového zákona právní vzdělání třeba není!

Kdo bude v ČR moci provádět mediaci v netrestních věcech od 1. 9. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon o mediaci?
Jednorázově a nahodile bude moci mediovat každý. Pravidelně - fyzická osoba s živnostenským listem tato mediace však nebude stavět promlčecí lhůty v mediovaném sporu. Pokud chcete, aby k Vám zapsanému mediátorovi posílal soud strany sporu na setkání a navíc, aby zahájení vámi vedené mediace stavělo promlčecí a prekluzivní lhůty, budete muset složit zkoušku. Potom se budete muset nechat zapsat do seznamu zapsaných mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR jako zapsaný mediátor či zapsaná mediátorka.

Jaká má být výše odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem?
Odměna mediátora má činit 400 Kč za každou započatou hodinu, původně se uvažovalo o 500 Kč.


Jak se v ČR mohu stát zapsaným mediátorem?
Podmínkou bude složit zákonem o mediaci předepsanou zkoušku mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Advokáti budou stejnou zkoušku skládat u České advokátní komory.


Jaké vzdělání je potřebné, abych se mohl(a) stát zapsaný mediátor / zapsaná mediátorka?
Je potřebné získat vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice. Zapsaný mediátor v seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti se může stát jakákoliv fyzická osoba, která:
a) je způsobilá k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice,
d) složila zkoušku mediátora.

Je pro vykonání zkoušky z mediace potřebné vzdělání u akreditované vzdělávací instituce?
Není. Pro přípravu na zkoušky si můžete vybrat jakéhokoliv školitele. 

Co je třeba uvést v žádosti o vykonání zkoušky mediátora?
V žádosti o vykonání zkoušky mediátora uchazeč uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa trvalého pobytu,
d) adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu, popřípadě 
elektronickou adresu pro doručování písemností,
e) druh zkoušky, který požaduje vykonat,
f) datum a podpis.

K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí

a) doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem o mediaci,
b) strukturovaný životopis, v němž uvede dosažené vzdělání, absolvované školení v mediaci a vykonávanou praxi v oblasti mediace,
c) kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu, nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu,
d) v případě žádosti o vykonání pouze zkoušky z rodinné mediace ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky.

Jak se předpokládá, že bude probíhat zkouška z mediace?
Zkouška mediátora sestává z písemné a ústní části; zkouška z rodinné mediace sestává pouze z ústní
části.

Písemná část zkoušky mediátora se koná formou testu a je neveřejná.
Písemná část zkoušky mediátora trvá nejdéle 2 hodiny. Po uplynutí této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat. Zkušební otázky schvaluje ministerstvo. Zkušební otázky jsou stejné jak u zkoušky mediátora zajišťované ministerstvem, tak u zkoušky mediátora zajišťované Českou advokátní komorou podle zákona o advokacii. U písemné části zkoušky bude mít zkouška formu testu (jako u autoškoly), v němž uchazeč bude zaškrtávat správnou odpověď za a), b), c), d) a e). Tyto zkušební otázky jsou ministerstvem spravedlnosti před zveřejněny na jeho internetových stránkách.

Otázky pro písmou část zkoušky budou vypracovány z oblasti mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy, mediačních technik, základních lidských práv a svobod, občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu spotřebitele, občanského práva procesního, a základů psychologie a sociologie.

Ústní část zkoušky je veřejná a trvá nejdéle 2 hodiny. Ústní část zkoušky mediátora se koná nejpozději do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky mediátora a může ji vykonat pouze uchazeč, který
úspěšně vykonal písemnou část zkoušky mediátora.

Ústní část zkoušky sestává z praktické demonstrace mediačních dovedností, a to zejména v oblasti osobní interakce, způsobu vystupování, usnadňování vyjadřování, analýzy konfliktu, vedení vyjednávání,
etického chování, komunikace, projevování empatie, aktivního naslouchání a strategické intervence.
Součástí ústní části zkoušky je prezentace mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání, výjimečně formou videonahrávky modelové mediační situace, k jejímuž předložení byl uchazeč vyzván pokud nebylo z organizačních důvodů možné učinit součástí ústní části zkoušky prezentaci mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání, uchazeče nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní
části zkoušky vyzvat, aby do 5 kalendářních dnů přede dnem konání ústní části zkoušky předložil nesestříhanou videonahrávku na datovém nosiči obsahující modelovou mediační situaci bez úvodního slova mediátora, trvající nejméně 1 a nejvíce 2 hodiny.

Při zkoušce z rodinné mediace se prověřují zejména mediační schopnosti a dovednosti potřebné pro řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů, dále znalosti rodinného práva, úpravy majetkových práv,
znalosti z oblasti práv a psychologie dítěte, domácího násilí, mezigeneračních vztahů a komunikace. Součástí zkoušky z rodinné mediace je prezentace mediačních
dovedností formou simulovaného mediačního jednání zaměřeného na vztahy vyplývající z rodinných konfliktů.

Podmínkou úspěšného vykonání ústní části zkoušky je celkové vyhodnocení znalostí a mediačních dovedností uchazeče na alespoň 75 %.
Zkušební komise rozhodne o výsledku ústní části zkoušky na základě neveřejné porady bezprostředně po skončení ústní části zkoušky uchazeče.


Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku mediátora každému žadateli (neadvokátovi), který uhradí poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5 000 Kč. Do 6 měsíců od doručení žádosti umožní Ministerstvo vykonat zkoušku z rodinné mediace osobě, která úspěšně složila zkoušku mediátora a uhradila poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5 000 Kč.  Přitom zkouška z rodinné mediace pouze zvyšuje kvalifikaci mediátora v této oblasti, ale rodinnou mediaci může zapsaný mediátorů provádět i bez této zkoušky.

Kdy mohu zahájit praktický výkon mediační činnosti v netrestních věcech jako zapsaný mediátor?
Dnem zápisu do seznamu mediátorů, který povede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Co mám přiložit k žádosti o zápis do seznamu mediátorů, který povede Ministerstvo spravedlnosti ČR?
K žádosti o zápis do seznamu mediátorů se připojí:
1. ověřená kopie dokladu prokazujícího získání vzdělání získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice
2. výpis z evidence Rejstříku trestů.
3. kopie osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky,
4. kopie osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3 roky,
5. ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, žádá-li žadatel uvést v seznamu údaje o dalším dosaženém vzdělání.

Bude nutné obnovovat kurz mediace, zkoušku z mediace nebo zápis v seznamu?
Ne, zkouška mediace i zápis v seznamu mediátorů bude platný na území České republiky na dobu neurčitou. Zapsaný mediátor nebude mít další vzdělávání předepsané zákonem, ale lze doporučit, aby pravidelně absolvoval nástavbový kurz mediace z vlastní iniciativy.