Průběh mediace

  • Nejprve jsou oběma stranám vysvětleny principy a výhody mediace, tak aby se mohly rozhodnout, zda mediaci podstoupit. Po souhlasu obou stran s mediací je domluven termín, výše honoráře a místo prvního společného mediačního sezení.
  • Na schůzce nejprve mediátor obě strany přivítá, vysvětlí jim, jak bude mediační jednání probíhat a dohodne pravidla jednání. Potom popíše svůj pohled na situaci strana, která o mediaci požádala jako první. Následně dostane prostor druhá strana. Na základě společných zájmů stran navrhne mediátor předmět jednání. Cílem je pomoci vzájemnému pochopení postoje obou stran.
  • V další části mediátor pomáhá stranám nalézt možná oboustranně přijatelná řešení, shrne to, na čem se strany dohodly a sepíše se stranami mediační dohodu, která je vyvážená, konkrétní, reálná, časově vymezená, dosažitelná a měřitelná. Strany a mediátoři pak dohodu podepíší. Bude-li mediační jednání ještě pokračovat, je součástí dílčí dohody datum, čas a předmět jednání dalšího mediačního setkání.

Napište mi