Jak si sjednat mediaci ve smlouvě

  • Mediaci jako způsob řešení možného konflitu je vhodné zapracovat do občanských i obchodních smluv například takto:
  • Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne na základě této smlouvy, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu dohodou prostřednictvím mediace. Teprve v případě neúspěchu mediace mohou uplatnit své sporné právo v soudním či rozhodčím řízení. Smluvní strany jmenují mediátorem .. Pokud jedna ze smluvních stran uplatní své právo přímo u soudu nebo v rozhodčím řízení, a nepokusí se nejprve o vyřešení sporu mediací, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náhradu veškeré škody, která jí porušením povinností využít mediaci vznikla.

Napište mi